Kontrole zewnętrzne

31.10.2019 r. – 06.11.2019 r. Urząd Miasta Bydgoszczy - BOK
Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – weryfikacja sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowującego odpady komunalne odebrane z terenu Bydgoszczy oraz weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców dostarczających odpady komunalne do MKUO ProNatura Sp. z o.o. na podstawie umowy z Miastem Bydgoszcz.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli BOK.-II.604.2.4.2019.

09.10.2019 r. – 10.10.2019 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola gospodarki wodno – ściekowej.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 44/2019.

31.07.2019 r. – 31.07.2019 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola okresowa – transport uppz kat 3.  i grzebowisko dla zwierząt domowych. Okres objęty kontrolą: 07.08.2018 – 31.07.2019 r.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołami kontroli nr 1/04618010/2019 i 1/04038502/2019.

24.06.2019 r. – 24.06.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu (zgodnie z zawiadomieniem NHP.505.285.2019)  - dot. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHP.54.2019.SK

24.06.2019 r. – 24.06.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu (zgodnie z zawiadomieniem NHP.505.284.2019) -  dot. Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHP.53.2019.SK

10.04.2019 r. – 10.04.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego (zgodnie z zawiadomieniem NHK.5220.1.1.1.2019).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHK.45.2019.55.

01.04.2019 r. – 12.04.2019 r. - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:  Prawidłowość wprowadzania do nawozów, nawozów z oznakowaniem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin, w związku z art.30 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (zgodnie z zawiadomieniem KO.8220.4.2019).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli KO.8230.48.2019.

27.02.2019 r. – 07.03.2019 r. - Prezydent Miasta Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z zawiadomieniem BOK-II.604.2.4.2018).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli BOK-II.604.2.4.2018.

13.12.-31.12.2018 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (zgodnie z zawiadomieniem WIOŚ-WI.7023.1.77.2018.DL z dn. 13.11.2018 r.)
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 250/2018 o sygnaturze WIOŚ-WI.7023.3.250.2018.DL

30.10.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie warunków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie poboru wód, ilości pobieranych wód, ilości i jakości pobieranej wody podziemnej i wody powierzchniowej (zgodnie z zawiadomieniem GD.5.452.I-551.III.2018.PG z dn. 22.10.2018 r.)
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano

17.09.-19.09.2018 r. - Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Zakres przedmiotowy kontroli: Dotyczy przestrzegania przepisów utrzymania czystości i porządku w gminach - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Wg. protokołu z dn. 19.09.2018 r. o sygnaturze BOK-II.604.2.4.2018

23.08.-18.09.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakres przedmiotowy kontroli: Ilość pobieranych wód (zgodnie z zawiadomieniem GD.5.452.I-551.2018.PG z dn. 16.08.2018 r.)
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano

13.08.-17.08.2018 - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Udzielenie informacji w zakresie wskazanym w piśmie L.dz. - PGK-823/18 z dn. 13.08.2018 r.
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano

7.08.2018 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa grzebowiska dla zwierząt oraz przewozu UPPL kat. 3
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr 1/04618010/2018 z dn. 7.08.2018

18.06.2018 r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zakres przedmiotowy kontroli: Zgodnie z upoważnieniem - znak PZ.5585.5.01.2018
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.06.2018 r.

17.04.2018 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego składowiska odpadów.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr NHK.45.2018.55 z dn. 17.04.2018 r.

27.03.-18.05.2018 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska zgodnie z upoważnieniem nr 55/2018 z dnia 26.03.2018 r.

19.03.-26.03.2018 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli z dn. 26.03.2018

27.09.-02.10.2017 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi


Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2017

23.08.-23.08.2017 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola systemu ważenia odpadów w ZTPOK

18.08.- 10.10.2017 r. - Państwowa Inspekcja Pracy

Zakres przedmiotowy kontroli: Badanie przyczyn i okoliczności wypadku ciężkiego/śmiertelnego
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr 020114-5303-K050-Pt/17

23.08.- 23.08.2017 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa środka transportu uppz 3 oraz grzebowiska dla zwierząt
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 1/04618010/2017

26.06.- 26.06.2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu technicznego obiektu
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr NHP.47.2017.DD

04.04.- 11.04.2017 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi


Zakres przedmiotowy kontroli:  Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2016

03.03.-24.03.2017 r. – Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 37/2017

16.02.-16.02.2017 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  


Zakres przedmiotowy kontroli:  Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHK.19.2017.SS

22.11.-02.12.2016 r. - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres przedmiotowy kontroli:  Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 306/2016

15.09.-28.09.2016 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy


Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2016 z dnia 28.09.2016 r.

16.08.2016 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w związku z przekroczeniami najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu na stanowisku pracy.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHP.35.2016.DD z dnia 16.08.2016 r.

15.07.2016 r. – Inspekcja Weterynaryjna


Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola transportu uppz kat. 3 oraz oraz grzebowiska dla zwierząt.
Wynik kontroli: Zgodnie z  Protokołem kontroli nr 1/04038502/2016 z dnia 15.07.2016 r.

11.03.2016-21.04.2016 - Państwowa Inspekcja Pracy
 
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów BHP
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli Nr rej. 020231-5301-K019-Pt/16 z dnia 21.04.2016

29.03.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego zakładu
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli Nr NHP.13.2016.DD z dnia 29.03.2016 

05.04.2016-08.04.2016 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu
Wynik kontroli: Zgodnie z informacją pokontrolną z dnia 12.04.2016 

20.04.2016-20.05.2016 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli znak 042016040032PR0001 z dnia 20.05.2016

04.05.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego składowiska odpadów
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHK.53.2016.55 z dnia 04.05.2016
 
2.02.2016-5.02.2016 - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem o znaku BOK-II.604.2.4.2015 z dnia 9 lutego 2016 r.  

22.01.2016 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w związku z wnioskiem o zatwierdzenie podmiotu w zakresie kompostowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 1/04618010/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

9.01.2016 - Państwowy Inspektor Pracy

Zakres przedmiotowy kontroli: Badanie wypadku przy pracy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem o nr rej. 020010-53-K002-Pt/16 

8.10.2015-15.10.2015 - Urząd Miasta Bydgoszczy - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
Wynik kontroli: Brak zalecań pokontrolnych

21.09.2015-21.09.2015 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem przekazanym w dniu 21.09.2015 roku 

15.09.2015-25.09.2015 - WIOŚ Bydgoszcz

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (ZTPOK)
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem z dnia 25.09.2015

17.08.2015-17.08.2015 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem nr 1/04618010/2015

17.08.2015-17.08.2015 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa grzebowiska
Wynik: Zgodnie z protokołem nr 1/04038502/2015
 

14.08.2015-17.08.2015 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - odbiór kompostowni

Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 182/2015 


05.05.2015-20.05.2015 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 20.05.2015 r. protokołem kontroli nr 101/2015
 

11.02.2015-18.02.2015 Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).
Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 18.02.2015 r. protokołem kontroli

11.12.2014-11.12.2014 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 11.12.2014 r. protokołem kontroli
 


14.11.2014-04.12.2014 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

27.10.2014-29.10.2014 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie składowiska

Wynik kontroli: Wydano jedno zalecenie pokontrolne
 


14.10.2014-21.10.2014 Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


30.09.2014 Narodowy Bank Polski

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola obowiązków sprawozdawczych wobec NBP
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


26.08.2014-10.09.2014 Państwowa Inspekcja Pracy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy transporcie i unieszkodliwianiu odpadów

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 

27.06.2014-02.07.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Zakres przedmiotowy kontroli:
VAT za kwiecień 2014

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


22.05.2014 Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola okresowa Grzebowiska

Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


22.05.2014 Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola okresowa transportu produktów ubocznych

Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 

07.05.2014 Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu

Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


3.03.2014-7.03.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług (grudzień 2013)

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


8.01.2014-13.01.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług (listopad 2013)
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


16.12.2013-20.12.2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość realizacji projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 


09.03.2011 - 23.03.2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład orz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wnioski i zalecenia wynikające z kontroli: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

16.05.2011,17.05.2011,19.05.2011 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola  BHP 

Wyniki kontroli:
W wyniku kontroli wydano wystąpienie o nr rej. 02088-5317-K017-Ws01/11 oraz nakaz o nr rej. 02088-5317-K017-Nk01/11
 


24.08.2011 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola procedur zawierania umów w ramach Projektu POIiŚ POIS.02.01.00-00-007/09 pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM" (Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu)

Wyniki kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów, które mógłyby skutkować unieważnieniem zawartej w ramach w/w postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako, rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013.Pobierz

Wytworzył: Dorota Szargało Rydzewska (24 marca 2011)
Opublikował: Dorota Szargało Rydzewska (24 marca 2011, 13:26:46)

Ostatnia zmiana: Maciej Federowicz (3 grudnia 2019, 07:12:08)
Zmieniono: Aktualizacja - dodanie kontroli z października i listopada 2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1366

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij