Uchwała nr 13/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zgromadzenie Wspólników 
uchwala, co następuje:

Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony z dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 11 638 271,21 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:
1) część wynosząca 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę
2) pozostała część wyniku tj. 8 638 271,21 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) zostanie wyłączona z podziału i przeznaczona na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (24 maja 2018)
Opublikował: Maciej Federowicz (24 października 2018, 11:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290