Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2013 r.

Uchwałą nr 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 r. postanawia się dokonać pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 159.926,89 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że pokrywa się stratę z kapitału rezerwowego.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (25 czerwca 2013)
Opublikował: Maciej Federowicz (30 stycznia 2015, 08:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304