Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
 
Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:
 
Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony z dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 8 519 763,49 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) w następujący sposób:
1) część wynosząca 2 450 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00) przeznaczona zostanie na dywidendę tj. 41,63 zł za każdy udział.
2) pozostała część wyniku tj. 6 069 763,49 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) zostanie wyłączona z podziału i przeznaczona na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (21 maja 2019)
Opublikował: Maciej Federowicz (28 czerwca 2019, 08:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268