Uchwała nr 6/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników 
uchwala, co następuje:

Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 6 433 199,05 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy). Zysk podzielony zostanie w następujący sposób: 
1) część wynosząca 1 950 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę. 
2) pozostała część tj. 4 483 199,05 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy) zostanie wyłączona z podziału i przeznaczona na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (30 czerwca 2020)
Opublikował: Maciej Federowicz (15 lipca 2020, 13:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113