Zgromadzenie Wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:


1)       tworzenia, utrzymywania i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw,
2)       przystąpienia do Spółki nowego udziałowca,
3)       zwrotu dopłat,
4)       podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów,
5)       zmiany aktu założycielskiego,
6)       zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przewyższającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
7)       zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, 
8)       udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, 
9)       nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub działu w nieruchomości, w tym nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 1/4 (jedną czwartą) wysokości kapitału zakładowego, nie niższą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
10)     zatwierdzania na wniosek Zarządu cennika usług za przyjęcie odpadów i zwłok zwierzęcych przez Spółkę, z wyłączeniem opłat uchwalonych przez organy samorządu terytorialnego,
11)     regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
12)     powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, 
13)     ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki,
14)     uchwalanie na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia dodatkowego za dany rok obrotowy,
15)     zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
16)     rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 
17)     sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
18)     udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
19)     zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki.

metryczka


Wytworzył: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008, 20:46:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Kurek (26 kwietnia 2019, 08:39:43)
Zmieniono: Aktualizacja treści na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dn. 29.03.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1592