Rada Nadzorcza

Kaliski Andrzej
Ogrodowicz Krzysztof
Wasiak Maria 

 


Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:1)       zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
2)       wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
3)       udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
4)       powoływania i odwoływania członków Zarządu,
5)       Regulaminu Zarządu Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
6)       występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
7)       badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, wyrażone w formie pisemnego sprawozdania,
8)       analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty w formie pisemnego sprawozdania, 
9)       opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,
10)     pozostałych spraw i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
11)     nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
12)     wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
13)     nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, 
14)     uchwalanie kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, 
15)     ustalanie wysokości wynagrodzenia dodatkowego za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o jego przyznanie. 

metryczka


Wytworzył: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008, 20:46:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Kurek (26 kwietnia 2019, 08:37:13)
Zmieniono: Aktualizacja treści na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dn. 29.03.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2034