W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Kompleks

Unieszkodliwiania Odpadów

ProNatura Sp. z o. o.

 

ul. Ernsta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

 

Biuro Obsługi Klienta 
ul. Wojska Polskiego 48 
85-825 Bydgoszcz 
Infolinia: 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl


NIP: 953 255 97 41
REGON: 340378577
KRS: 0000296965 
nr BDO: 000010322   
Strona internetowa:
www.pronatura.bydgoszcz.pl   

Rzecznik prasowy

tel. 52 506 59 37
p.kurek@pronatura.bydgoszcz.pl

Powrót

Kontrole zewnętrzne

13.08.2020 r. - 23.03.2021 r. – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanej decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów; kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 260/2020.
 
28.05.2020 r. – 19.10.2020 r. - Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy
Tytuł kontroli: P/20/045 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów. 
Zakres przedmiotowy kontroli: Zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych.
Wynik kontroli: Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym nr LBY.410.005.06.2020.
 
14.10.2020 r. – Straż Miejska w Bydgoszczy
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 730, 1403), art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019, poz. 1396), Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa.
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem kontroli nr 25901/2020.
 
02.10.2020 r. – 21.10.2020 r. -  Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem kontroli nr 020088-53-K019-Pt/20.
 
26.06.2020 r. - 10.07.2020 r.  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Delegatura WIOŚ w Toruniu
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z upoważnieniem nr WIOŚ-DTo-DzI.7023.2.124.2020.MH.
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem kontroli nr TOR 124/2020.
 
02.07.2020 r. – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w celu wydania opinii - w związku z art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.); 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 2221), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Wynik kontroli: zgodnie z protokołami kontroli nr: PZ.5560.125.03.2020 oraz nr: PZ.5560.126.03.2020.
 
09.06.2020 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: okresowa kontrola grzebowiska zwierząt domowych.
Okres objęty kontrolą: 31.07.2019 r. – 09.06.2020 r.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr 1/04038502/2020.
 
07.05.2020 r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Zakres przedmiotowy kontroli: - przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; - rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; - ocena spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów; - postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2158), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli MZ.5585.74.3.202.
 
23.01.2020 r.  - Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie zawartości w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, zastosowanie właściwej stawki podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych (paliw) poprzez badanie parametrów fizykochemicznych paliw będących przedmiotem obrotu.
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem kontroli nr 438000-CKR-4.5015.02.2020.
 
10.12.2019 r.  30.12.2019 r. - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola Przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru, 37.  Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów, 44. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 52.  Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, 53. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych, 60. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami prze podmioty prowadzące działalność powodującą wytwarzanie odpadów.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem nr WIOS-BYDG 346/2019
 
31.10.2019 r. – 06.11.2019 r. - Urząd Miasta Bydgoszczy - BOK
Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – weryfikacja sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowującego odpady komunalne odebrane z terenu Bydgoszczy oraz weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców dostarczających odpady komunalne do MKUO ProNatura Sp. z o.o. na podstawie umowy z Miastem Bydgoszcz.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli BOK.-II.604.2.4.2019.
 
09.10.2019 r. – 10.10.2019 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
 
Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola gospodarki wodno – ściekowej.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 44/2019.
 
31.07.2019 r. – 31.07.2019 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola okresowa – transport uppz kat 3.  i grzebowisko dla zwierząt domowych. Okres objęty kontrolą: 07.08.2018 – 31.07.2019 r.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołami kontroli nr 1/04618010/2019 i 1/04038502/2019.
 
24.06.2019 r. – 24.06.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu (zgodnie z zawiadomieniem NHP.505.285.2019)  - dot. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHP.54.2019.SK
 
24.06.2019 r. – 24.06.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu (zgodnie z zawiadomieniem NHP.505.284.2019) -  dot. Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHP.53.2019.SK
 
10.04.2019 r. – 10.04.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego (zgodnie z zawiadomieniem NHK.5220.1.1.1.2019).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli NHK.45.2019.55.
 
01.04.2019 r. – 12.04.2019 r. - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:  Prawidłowość wprowadzania do nawozów, nawozów z oznakowaniem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin, w związku z art.30 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (zgodnie z zawiadomieniem KO.8220.4.2019).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli KO.8230.48.2019.
 
27.02.2019 r. – 07.03.2019 r. - Prezydent Miasta Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z zawiadomieniem BOK-II.604.2.4.2018).
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli BOK-II.604.2.4.2018.
 
13.12.-31.12.2018 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (zgodnie z zawiadomieniem WIOŚ-WI.7023.1.77.2018.DL z dn. 13.11.2018 r.)
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 250/2018 o sygnaturze WIOŚ-WI.7023.3.250.2018.DL
 
30.10.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie warunków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie poboru wód, ilości pobieranych wód, ilości i jakości pobieranej wody podziemnej i wody powierzchniowej (zgodnie z zawiadomieniem GD.5.452.I-551.III.2018.PG z dn. 22.10.2018 r.)
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano
 
17.09.-19.09.2018 r. - Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
 Zakres przedmiotowy kontroli: Dotyczy przestrzegania przepisów utrzymania czystości i porządku w gminach - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Wg. protokołu z dn. 19.09.2018 r. o sygnaturze BOK-II.604.2.4.2018
 
23.08.-18.09.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zakres przedmiotowy kontroli: Ilość pobieranych wód (zgodnie z zawiadomieniem GD.5.452.I-551.2018.PG z dn. 16.08.2018 r.)
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano
 
13.08.-17.08.2018 - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Udzielenie informacji w zakresie wskazanym w piśmie L.dz. - PGK-823/18 z dn. 13.08.2018 r.
Wynik kontroli: Protokołu nie wydano
 
7.08.2018 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa grzebowiska dla zwierząt oraz przewozu UPPL kat. 3
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr 1/04618010/2018 z dn. 7.08.2018
 
18.06.2018 r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Zakres przedmiotowy kontroli: Zgodnie z upoważnieniem - znak PZ.5585.5.01.2018
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.06.2018 r.
 
17.04.2018 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego składowiska odpadów.
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr NHK.45.2018.55 z dn. 17.04.2018 r.
 
27.03.-18.05.2018 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska zgodnie z upoważnieniem nr 55/2018 z dnia 26.03.2018 r.
 
19.03.-26.03.2018 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli z dn. 26.03.2018
 
27.09.-02.10.2017 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - weryfikacja sprawozdań
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2017 
23.08.-23.08.2017 r. - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola systemu ważenia odpadów w ZTPOK
 
18.08.- 10.10.2017 r. - Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres przedmiotowy kontroli: Badanie przyczyn i okoliczności wypadku ciężkiego/śmiertelnego
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr 020114-5303-K050-Pt/17
 
23.08.- 23.08.2017 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa środka transportu uppz 3 oraz grzebowiska dla zwierząt
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 1/04618010/2017
 
26.06.- 26.06.2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu technicznego obiektu
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr NHP.47.2017.DD
 
04.04.- 11.04.2017 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Zakres przedmiotowy kontroli:  Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2016
 
03.03.-24.03.2017 r. – Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 37/2017
 
16.02.-16.02.2017 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

Zakres przedmiotowy kontroli:  Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHK.19.2017.SS
 
22.11.-02.12.2016 r. - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli:  Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 306/2016
 
15.09.-28.09.2016 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr BOK-II.604.2.4.2016 z dnia 28.09.2016 r.

16.08.2016 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w związku z przekroczeniami najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu na stanowisku pracy.
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHP.35.2016.DD z dnia 16.08.2016 r.

15.07.2016 r. – Inspekcja Weterynaryjna

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola transportu uppz kat. 3 oraz oraz grzebowiska dla zwierząt.
Wynik kontroli: Zgodnie z  Protokołem kontroli nr 1/04038502/2016 z dnia 15.07.2016 r.

11.03.2016-21.04.2016 - Państwowa Inspekcja Pracy
 Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów BHP
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli Nr rej. 020231-5301-K019-Pt/16 z dnia 21.04.2016

29.03.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego zakładu
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli Nr NHP.13.2016.DD z dnia 29.03.2016
 
05.04.2016-08.04.2016 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu
Wynik kontroli: Zgodnie z informacją pokontrolną z dnia 12.04.2016 

20.04.2016-20.05.2016 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli znak 042016040032PR0001 z dnia 20.05.2016

04.05.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego składowiska odpadów
Wynik kontroli: Zgodnie z Protokołem kontroli nr NHK.53.2016.55 z dnia 04.05.2016
 
2.02.2016-5.02.2016 - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem o znaku BOK-II.604.2.4.2015 z dnia 9 lutego 2016 r.  

22.01.2016 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w związku z wnioskiem o zatwierdzenie podmiotu w zakresie kompostowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli 1/04618010/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
 
9.01.2016 - Państwowy Inspektor Pracy
Zakres przedmiotowy kontroli: Badanie wypadku przy pracy
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem o nr rej. 020010-53-K002-Pt/16
 
8.10.2015-15.10.2015 - Urząd Miasta Bydgoszczy - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
Wynik kontroli: Brak zalecań pokontrolnych
 
21.09.2015-21.09.2015 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem przekazanym w dniu 21.09.2015 roku
 
15.09.2015-25.09.2015 - WIOŚ Bydgoszcz
Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (ZTPOK)
Wynik kontroli: zgodnie z protokołem z dnia 25.09.2015
 
17.08.2015-17.08.2015 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem nr 1/04618010/2015
 
17.08.2015-17.08.2015 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola okresowa grzebowiska
Wynik: Zgodnie z protokołem nr 1/04038502/2015
 
14.08.2015-17.08.2015 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony ŚrodowiskaZakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - odbiór kompostowni
Wynik kontroli: Zgodnie z protokołem kontroli nr WIOS-BYDG 182/2015
 
05.05.2015-20.05.2015 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 20.05.2015 r. protokołem kontroli nr 101/2015

11.02.2015-18.02.2015 Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).
Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 18.02.2015 r. protokołem kontroli

11.12.2014-11.12.2014 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Wynik kontroli: Zgodnie z przekazanym w dniu 11.12.2014 r. protokołem kontroli

14.11.2014-04.12.2014 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiskaWynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

27.10.2014-29.10.2014 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie składowiska
Wynik kontroli: Wydano jedno zalecenie pokontrolne

14.10.2014-21.10.2014 Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

30.09.2014 Narodowy Bank Polski
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola obowiązków sprawozdawczych wobec NBP
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

26.08.2014-10.09.2014 Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy transporcie i unieszkodliwianiu odpadów
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych
 
27.06.2014-02.07.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
Zakres przedmiotowy kontroli:
VAT za kwiecień 2014
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

22.05.2014 Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola okresowa Grzebowiska
Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych

22.05.2014 Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola okresowa transportu produktów ubocznych
Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych

07.05.2014 Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu
Wynik kontroli: brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych

3.03.2014-7.03.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług (grudzień 2013)
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

8.01.2014-13.01.2014 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług (listopad 2013)
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

16.12.2013-20.12.2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość realizacji projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".
Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych

09.03.2011 - 23.03.2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład orz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wnioski i zalecenia wynikające z kontroli: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

16.05.2011,17.05.2011,19.05.2011 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola  BHP 
Wyniki kontroli:
W wyniku kontroli wydano wystąpienie o nr rej. 02088-5317-K017-Ws01/11 oraz nakaz o nr rej. 02088-5317-K017-Nk01/11

24.08.2011 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola procedur zawierania umów w ramach Projektu POIiŚ POIS.02.01.00-00-007/09 pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM" (Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu)
Wyniki kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów, które mógłyby skutkować unieważnieniem zawartej w ramach w/w postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako, rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013.Pobierz

Powiadom znajomego